Veřejný závazek Chráněného bydlení MRAVENEC s. r. o. je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným závazkem.

Stáhněte si obrázkovou verzi textu >

Hodnocení veřejného závazku >

Hodnocení veřejného závazku 29.6.2019 >

Poslání:
Posláním pobytové sociální služby chráněné bydlení je poskytnout dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prostředí blízké domácímu a pomocí kvalitních služeb jim umožnit žít běžným způsobem života. Chráněné bydlení se zaměřuje na individuální přání a potřeby uživatelů při respektování vlastní vůle každého jednotlivce a na základě toho podporuje jejich seberealizaci a samostatnost. Směřuje ke zkvalitnění života uživatelů se snahou o co největší integraci do běžné společnosti (obchody, kulturní akce, vzdělávání).

Cíle:
• vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,
• pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,
• vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,
• pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb,
• pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými,

• pomoc a podpora uživatelů při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života,
• vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů,
• chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby,
• vytváření zázemí podobného životu s vrstevníky žijících v přirozeném sociálním prostředí,
• vytváření podmínek pro posilování sociálního začlenění.

Zásady poskytování služeb:
• poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Chráněného bydlení,
• poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,
• poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb,
• poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem služeb a poskytovatelem,
• srozumitelné seznámení uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v našem zařízení a využíváním našich služeb,
• zajišťovat základní sociální poradenství,
• pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
• dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
• mít písemně zpracované veškeré vnitřní zásady a pravidla související s poskytováním služeb včetně způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů,
• zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,
• zajišťovat důstojnost uživatelů a respektovat jejich soukromí,
• usilovat o vytvoření vzájemné důvěry,
• respektovat svobodné rozhodování,
• respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání,
• vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli,
• komunikovat aktivně s uživateli a jejich rodinnými příslušníky,
• poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným personálem s podporou systematického vzdělávání zaměstnanců

Cílová skupina:
Poskytované služby jsou určeny osobám od 19 do 80 let věku s chronickým duševním onemocněním a se zdravotním postižením.