Základní informace o službě

(veřejný závazek)

Pečovatelská služba MRAVENEC

Centrum MRAVENEC s.r.o.

 • Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb
 • IČ: 291 089 00
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • web: www.mravenec-sro.cz
 • telefon:
  • 602 386 190 - ředitelka
  • 606 708 366 - sociální pracovnice

Hodnocení veřejného závazku >

Hodnocení veřejného závazku 29.6.2019 >

Obecné vymezení služby, okruh osob, kterým je služba určena

Druh poskytované sociální služby:  pečovatelská služba
Název služby: Pečovatelská služba MRAVENEC  
Poskytovatel:   Centrum MRAVENEC s.r.o., K Lesu 401,
  252 67 Tuchoměřice
Místo poskytování služby: Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb
Cílová skupina:

Pomoc a podpora je určena osobám s chronickým duševním onemocněním seniorům

Věková kategorie cílové skupiny uživatelů:
 • mladí dospělí       (19–26 let)
 • dospělí                 (27–64 let)
 • mladší senioři      (65–80 let)
 • starší senioři         (nad 80 let)

 

Kapacita pečovatelské služby:

Maximální kapacita PS je dána počtem reálně přítomných pracovníků v sociálních službách. Sociální práci v PS zajišťuje  sociální pracovnice.

 • Terénní forma poskytování sociální služby:         denní kapacita PS je v rozsahu 15 uživatelů.
 • Ambulantní forma poskytování sociální služby:   denní kapacita PS je v rozsahu 10 uživatelů.

 

Podpora a pomoc není určena osobám, které:
 • vyžadují stálou 24 hodinovou odbornou péči,
 • mají onemocnění psychopatického rázu v nekompenzované podobě,
 • jsou závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu),
 • osobám, které neposkytnou souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro poskytování služby.

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu uživatelům služby takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli být v domácím prostředí, mohli si zachovat soukromí i společenské zázemí. Poskytovat uživatelům pravidelnou podporu a péči ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a individuální dohody, s cílem minimalizace prohlubování závislosti na poskytované službě.

 

Cíle služby
 • poskytovat službu v takové kvalitě a takovým způsobem, aby odpovídala individuálním potřebám uživatelů,  kteří ji využívají,
 • poskytovat pomoc a podporu uživatelům služby s přiznaným stupněm závislosti na pomoci druhé osoby do takové míry, aby mohli zůstat, co nejdéle,  ve svém domácím prostředí,
 • posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele služby s cílem maximální podpory zapojení do běžného společenského života a podpory využívání veřejně dostupných služeb,
 • aktivně spolupracovat s rodinou a osobami blízkými na zajištění kvalitní péče o uživatele služby, s cílem podpory přirozených vazeb ve stávajícím prostředí,
 • podporovat uživatele služby v samostatném rozhodování o vlastním životě prostřednictvím tvorby individuálních plánů; pomoc při orientaci v jeho osobních právech a povinnostech.

 

Služba je poskytována v souladu se zásadami:

Individualizace – Chápe klienta jako jednotlivce a uplatňuje individuální přístup bez stereotypů a předsudků.

Vyjadřování pocitů – Respektuje potřebu klienta volně vyjádřit své pocity včetně těch negativních.

Empatie – Snaží se vcítit do pocitů klienta a do jeho aktuální situace. Vytváří podmínky pro vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Akceptace – Vnímá klienta takového, jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek, podporuje u klienta vědomí jeho vnitřní důstojnosti a hodnoty.

Nehodnotící postoj – Nehodnotí postoje klienta. Jen je-li to nezbytné pro výkon péče, hovoří s ním o jeho chování a postojích, aby s nimi mohl dále pracovat.

Sebeurčení – Respektuje klientovo právo a potřebu svobodně se rozhodovat a vybírat mezi možnostmi. Respektuje právo klienta na přiměřené riziko.

Diskrétnost – Zachovává důvěrnost informací o klientovi. Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při činnosti dozví. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Povinné mlčenlivosti může být pracovník zproštěn pouze osobou, jíž se údaje týkají, a to pouze písemnou formou v uvedeném rozsahu.

 

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována terénní a ambulantní formou:

 1. Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

je zajišťována v terénu, v domácnostech uživatelů sociální služby na území města Cheb. Kontaktní adresa pro terénní formu Pečovatelské služby MRAVENEC – Centrum MRAVENEC s r.o., Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb.

Provozní doba poskytování terénní formy pečovatelské služby:

pondělí–pátek        od 8:00 do 19:00 hod.,

sobota–neděle       od 9:00 do 15:00 hod. nebo  dle předchozí individuální domluvy.

 1. Ambulantní forma poskytování pečovatelské služby:

je zajišťována v Centru MRAVENEC s. r.o., Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb.

Uživatelům je v rámci poskytování ambulantní péče nabízeno a zajišťováno v Centru MRAVENEC s. r. o. praní a žehlení prádla a vydávání stravy v jídelně.

Provozní doba poskytování ambulantní formy pečovatelské služby:

pondělí–neděle od 9:00 do 15:00 hod.

V sídle Pečovatelské služby MRAVENEC – Centrum MRAVENEC s. r.o., Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb, se nachází kancelář ředitelky. sociální pracovnice.  pracovníků v sociálních službách a ekonomka. Jsou zde zajišťovány činnosti spojené s administrativou a probíhá zde poskytování základního sociálního poradenství a vyřizování provozních záležitostí.

 

Způsob zajištění poskytování pečovatelské služby

Informace k poskytování pečovatelské služby lze získat:

 • u všech pracovníků poskytovatele služby a na výše uvedených adresách pečovatelské služby,
 • v elektronickém Registru poskytovatelů sociálních služeb uveřejněném na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • na internetových stránkách Centra MRAVENEC s.r.o. -  www.mravenec-sro.cz

Podnět k poskytování pečovatelské služby může dát:

 • sám zájemce o poskytnutí pečovatelské služby,
 • zdravotní či sociální pracovník zdravotnického nebo sociálního zařízení, kde se osoba, která bude vyžadovat na základě nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné osoby, momentálně nachází,
 • ošetřující lékař,
 • rodinný příslušník,
 • soused nebo jiná osoba blízká.

Podněty a žádosti o poskytování pečovatelské služby je možné podat u pracovníků pečovatelské služby na adrese   Dragounská 2040/39, 350 02 Cheb, a to ústní i písemnou formou. Na základě podnětu provede sociální pracovnice sociální šetření v místě bydliště žadatele (případně v zařízení, kde se aktuálně žadatel nachází) a dohodne se s ním na zajištění péče nezbytné k naplnění jeho osobních cílů. Následně je uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytování pečovatelské služby, ve které jsou vymezeny podmínky poskytování pečovatelské služby, zejména:

 • rozsah poskytovaných služeb (výčet sjednaných úkonů v rámci základních činností služby),
 • místo a čas poskytování služby,
 • způsob úhrady za poskytování služby,
 • práva a povinnosti smluvních stran,
 • podmínky pro ukončení poskytování služby,
 • doba poskytování pečovatelské služby (na dobu určitou, neurčitou).

Součástí smlouvy je dále ceník úkonů pečovatelské služby, v rámci kterého může klient později průběžně žádat o rozšíření poskytovaných služeb tak, jak to vyžaduje jeho aktuální zdravotní stav či sociální situace.

Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby je k dispozici na vyžádání u ředitelky , sociální pracovnice služby. nebo na webu        www.mravenec-sro.cz

 

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 1. Doba poskytování služby

Čas, četnost a rozsah poskytování služby je sjednán s uživatelem služby individuálně, dle jeho aktuálních potřeb a individuálního plánu. Vychází vždy z konkrétních potřeb uživatele pro aktuální období, s ohledem na jeho zdravotní stav, možnosti a schopnosti.

 1. Změny v poskytování služby

Uživatel služby ve svém zájmu informuje poskytovatele služby o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby, a to buď osobně nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se uživatel služby domlouvá přímo s pracovníkem v sociálních službách (např. nepřítomnost v době dojednané schůzky)  

 1. Klíčový pracovník /pracovník v sociálních službách/ sociální pracovník – plánování péče

Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované uživateli služby, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti. Uživatel služby může žádat o změnu klíčového pracovníka. Poskytovatel služby mu v rámci provozních možností vyhoví. Sociální pracovnice sestavuje s uživatelem služby individuální plán tak, že na základě zjištěných skutečností (aktuální zdravotní stav, možná podpora rodiny, možnost využívání veřejných služeb, ostatní vazby a kontakty na společenské prostředí) nejprve zmapuje možnosti a schopnosti uživatele, a na základě toho s uživatelem služby naplánuje péči tak, aby byly naplněny jeho osobní cíle, byla využita spolupráce rodiny i veřejných služeb – zajištěna minimalizace závislosti na službě,  a byl zachován kontakt se společenským prostředím. V rámci individuálního plánu jsou stanoveny osobní cíle uživatele a způsob, jak tyto osobní cíle za pomoci poskytovatele služby naplňovat. Individuální plán je s uživatelem služby pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován.

 1. Kontaktní osoby

Zájemce o poskytování pečovatelské služby uvede v žádosti o poskytování pečovatelské služby kontaktní osobu/osoby, které je možné kontaktovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události apod. Kontaktní osoby jsou dále kontaktovány z důvodu dohodnutí vyrovnání pohledávek při hospitalizaci či ukončení poskytování pečovatelské služby, pokud toto nemůže být dohodnuto s uživatelem pečovatelské služby.

 1. Finanční hotovost

Pokud uživatel pečovatelské služby požaduje zajištění nákupu, vyzvednutí léků v lékárně, kde bude nutná úhrada v hotovosti, nebo požaduje zaplacení SIPA a jiných poplatků, je potřeba předem poskytnout pracovníkovi pečovatelské služby finanční hotovost. Následně bude pracovníkem, který hotovost za výše uvedeným účelem od uživatele pečovatelské služby přijal, provedeno vyúčtování.

 1. Platba za poskytnuté služby

Platba za provedené úkony péče se počítá po ukončení měsíce, ve kterém byla služba poskytována, a to na základě předloženého výkazu péče. Uživatel pečovatelské služby následně obdrží podklad pro vyúčtování služby (rozsah úkonů celkem a cenu za celý měsíc). Úhrada probíhá převodem na bankovní účet č. 3855 278 319/0800. Výše úhrady za službu je v souladu se zákonem         č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., a v souladu se schváleným ceníkem služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 1. Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašovat a odhlašovat obědy leze maximálně  dny předem u poskytovatele pečovatelské služby. Odhlášení víkendové stravy je nutné odhlásit nejpozději ve středu před víkendem, během kterého uživatel nechce stravu odebírat. Odhlášení učiní u poskytovatele pečovatelské služby.

 1. Ochrana osobních údajů

Zaměstnanci poskytovatele pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů pečovatelské služby a o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále vnitrostátním platným předpisem zákonem č. 110/2019 Sb., a zákonem č. 111/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobně o právech uživatele viz „Práva klienta pečovatelské služby“ – informační leták, který uživatel pečovatelské služby obdrží zároveň se Smlouvou o poskytování pečovatelské služby.

 1. Stížnosti

V případě nespokojenosti se způsobem poskytování pečovatelské služby má uživatel této sociální služby právo vyjádřit svou stížnost ústně i písemně u poskytovatele této sociální služby, a to na uvedených kontaktech, nebo se může obrátit na nezávislé instituce. Podrobně viz „Pravidla pro podávání a vyřizování stížností“ – informační leták, který uživatel pečovatelské služby obdrží zároveň se Smlouvou o poskytování pečovatelské služby. Na vyřízení stížnosti má poskytovatel maximálně 30 dnů.

                 

 Kvalita poskytované péče je průběžně kontrolována. Kontrola je prováděna přímo u uživatele služby v bytě nebo prostřednictvím podaných stížností ( podnět uživatele služby, rodiny i okolí). Kontrola je vždy zaměřena na kvalitu poskytované péče, naplňování osobních cílů, spokojenost uživatele služby s poskytnutou službou, spokojenost uživatele služby s výkonem péče přiděleného pracovníka v sociálních službách, klíčového pracovníka, rozsahem poskytované péče, a uživatel služby je vždy dotazován na potřebu zajištění další nezbytné podpory. Uživatel služby je dále při kontrolách průběžně informován o svých právech a povinnostech, které z poskytování sociální služby vyplývají.

Podmínky pro ukončení pečovatelské služby

Před uplynutím sjednané doby zaniká závazek podle smlouvy:

 • písemnou dohodou účastníků smlouvy,
 • smrtí uživatele pečovatelské služby,
 • změnou zdravotního stavu (na základě které je uživatel pečovatelské služby přijat do pobytové sociální služby),
 • odstěhováním uživatele pečovatelské služby mimo výše uvedenou působnost pečovatelské služby,
 • jednostrannou písemnou výpovědí uživatele pečovatelské služby,
 • jednostrannou písemnou výpovědí poskytovatele pečovatelské služby z důvodů sjednaných ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby

Poskytovatel sociální služby může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytování služby, a které poskytovatel v předchozích 6 měsících vypověděl smlouvu z důvodu porušování smluvních podmínek.

 

Ubytování pro klienty pečovatelské služby

Žadatelům o poskytování pečovatelské služby jsme schopni pomoci zajistit ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Zajištění provozu Pečovatelské služby MRAVENEC podrobně upravují směrnice a vnitřní předpisy poskytovatele, které jsou k dispozici k nahlédnutí v místě poskytovatele služby a vybrané dokumenty dále na internetových stránkách poskytovatele.